Tips & Tricks

Vermelding van onze stichting stellen we op prijs. Wanneer u ons logo wilt gebruiken, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar secretariaat@volkskracht.nl met vermelding van het referentienummer. U ontvangt dan van ons het logo.

Het toegekende bedrag blijft beschikbaar tot de in de toekenningsbrief vermelde datum. Wanneer u voorziet dat u deze termijn gaat overschrijden, moet u ons hier uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de periode over informeren, inclusief een toelichting.

Staat u als aanvragende persoon niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als vertegenwoordigingsbevoegd, dan graag een verklaring van uw bestuur meezenden, dat u bevoegd bent deze aanvraag te doen.

Nee. Voor aanvragen voor individuele steun kunt zich richten tot Stichting Bekker-la Bastide-Fonds. Raadpleeg ook het Fondsenboek/de fondsendiskette van de FIN (Vereniging van Fondsen in Nederland).

Bij de J.E. Jurriaanse Stichting kan voor de drukkosten van een boek of een (niet-medisch) proefschrift een aanvraag worden ingediend.

Ja. U mag meerdere aanvragen per jaar indienen.

Ja. Zowel in de aanvraagfase van uw project als na de eventuele toekenning dient u ons tijdig schriftelijk te informeren over veranderingen in opzet, planning, begroting en dekkingsplan. Indien uw project over een langere periode loopt, wordt door ons periodiek om een update gevraagd.

Wij adviseren u aan te vragen wat u nodig heeft. Daar zijn geen maximum of minimum bedragen aan verbonden. Wel vinden wij het belangrijk dat u, naast onze stichting, ook op zoek gaat naar andere financieringsbronnen (andere stichtingen, sponsors, gemeente) en deze in uw aanvraag vermeldt. En dat uw organisatie een eigen bijdrage levert.

U moet in elk geval eerst de quickscan doorlopen. Als u daarna vragen heeft, zullen wij die graag telefonisch of per e-mail beantwoorden.

Wij hebben inzicht nodig in de vermogenspositie van uw organisatie. Als uw stichting korter dan een jaar geleden is opgericht, stuur ons dan andere documenten waaruit de vermogenspositie blijkt, bijvoorbeeld een recent bankafschrift.

Nee. U moet eerst de quickscan doorlopen Wanneer de uitkomst positief is, wordt u aan het einde van de quickscan uitgenodigd zich te registreren en uw aanvraag in te dienen.

De volgende documenten moet u uploaden:
– projectbeschrijving toegespitst op de aanvraag
– begroting
– dekkingsplan
– gewaarmerkte statuten
– rechtsgeldig uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan zes maanden)
– recent financieel jaarverslag
– recent inhoudelijk jaarverslag
– eventueel door bestuur getekende volmacht

Wij kunnen uw aanvraag eerst in behandeling nemen nadat de stichting is opgericht en u ons een kopie van de gewaarmerkte statuten en een rechtsgeldig uittreksel van de Kamer van Koophandel heeft toegezonden.

In principe is dit niet mogelijk. In een enkel geval maken wij een uitzondering. Bijvoorbeeld als het gaat om omvangrijke meerjarenprojecten. Is uw project al begonnen, neem dan eerst contact met ons op voor nader overleg.

Onze besturen vergaderen ongeveer acht keer per jaar. U krijgt vanzelf bericht wanneer op uw aanvraag is beslist.

Alleen bij de Stichting Bekker-La Bastide worden particuliere aanvragen in behandeling genomen. De andere stichtingen maken uitsluitend uitzonderingen voor drukkosten van boeken of (niet medische) proefschriften.

Neen, wij vullen geen tekorten aan op lopende begrotingen.

Zodra uw project heeft plaatsgevonden, kunt u een eindverantwoording indienen. Daarna duurt het nog enkele weken voordat we beslissen.