Stichting Bekker-la Bastide-Fonds

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds werd in 1918 opgericht door Jeannette Abrahamine la Bastide en haar echtgenoot Hermanus Lambertus Bekker. Zij werd in 1878 in Amsterdam geboren als dochter van een cargadoor. Ook haar man Hermanus was cargadoor. Door de sterke groei van scheepvaart na de Tweede Wereldoorlog wist het echtpaar een aanzienlijk vermogen op te bouwen. Het huwelijk bleef kinderloos en het echtpaar bepaalde dat Stichting Bekker-la Bastide na hun overlijden de enige erfgenaam zou zijn. Bij het overlijden van Jeannette la Bastide in 1961 werd de stichting effectief.

Wilt u meer weten over Jeannette Abrahamine la Bastide en haar stichting?
Download een boekje over haar leven.

 

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds geeft financiële steun aan individuele personen in de stadsregio’s Rotterdam en Amsterdam die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt. Aanvragen gaan via bemiddeling van maatschappelijk werk. De stichting verleent ook steun aan personen die studeren in Rotterdam of Amsterdam en die voor hun studie, stage of opleiding onvoldoende financiën hebben. Tot slot is er een beperkt budget voor Rotterdamse kunstenaars.

Voor een bijdrage in studiekosten in Nederland moet de aanvrager:

 • Een fulltime studie volgen aan een door het Rijk erkende universiteit of hogeschool in Rotterdam of Amsterdam
 • Een succesvol begin met de studie gemaakt hebben en de studie naar verwachting binnen een redelijke termijn afmaken
 • Niet meer in staat zijn de studie zelfstandig of met hulp van ouders te bekostigen
 • Alle financieringsmogelijkheden (inclusief collegegeldkrediet) via DUO ingezet hebben


Tweede studies en postdoctorale opleidingen worden in principe niet gehonoreerd. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de aanvraag bij ons indienen via het aanvraagformulier op deze site. De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

Voor een bijdrage voor de kosten van een buitenlandse studie/stage moet de aanvrager:

 • Een studie of stage volgen van tenminste 13 weken en dit moet een relevant aantal studiepunten opleveren
 • De behaalde studiepunten kunnen laten meetellen voor de Nederlandse studie
 • Een aantoonbaar tekort hebben in de begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden. Dit is inclusief maximale lening en collegegeldkrediet via DUO
 • De volledige aanvraag moet minimaal 2 maanden voor vertrek naar het buitenland ingediend zijn.


Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u de aanvraag bij ons indienen via het aanvraagformulier op deze site. De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

Voor sociale bijdragen aan individuele cliënten moet:

 • Een maatschappelijk-werkinstelling of andere hulpverlenende instelling de aanvraag indienen en ondersteunen. De instelling verifieert de cliëntgegevens. De maatschappelijk werker én een leidinggevende van de instelling moeten de aanvraag ondertekenen
 • De motivatiebrief op briefpapier van de hulpverlenende instantie worden gesteld. Wij gaan uit van de motivatiebrief van de hulpverlener, die de cliënt dus ook kent. Wij verwachten in de brief een korte beschrijving van de situatie en hoe deze is ontstaan en uitleg waarom u als hulpverlener de aanvraag ondersteunt. Uit uw brief moet blijken dat financiële hulp van ons noodzakelijk en nuttig is. Lost, met andere woorden, onze bijdrage iets op? Mocht er een offerte zijn die van toepassing is, stuurt u deze dan mee als bijlage. Ook relevant voor ons zijn een eventueel beschikbaar breed hulpplan en antwoord op de vraag of alle voorliggende voorzieningen gebruikt zijn
 • De cliënt in de regio Rotterdam of Amsterdam wonen
 • Er een concrete oplossing voor het probleem zijn. De cliënt moet het liefst zelf ook initiatief hebben getoond.


Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u de aanvraag bij ons indienen via het aanvraagformulier op deze site. Het aanvraagformulier moet in het Nederlands opgesteld zijn. Het formulier wordt (mede) ondertekend door de leidinggevende of coördinator van de organisatie. Het bestuur neemt alleen volledig ingevulde formulieren met daarbij gevraagde documentatie in behandeling. De stichting kan met andere fondsen overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

U kunt momenteel geen aanvragen indienen. 

Bij aanvragen voor projecten moet de kunstenaar in Rotterdam wonen. U kunt een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op deze site. U moet bij uw aanvraag een curriculum vitae, projectbeschrijving, inkomensoverzicht, begroting en dekkingsplan uploaden. De stichting behoudt zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer: p-0018132

Stichting Bekker-La Bastide-Fonds realiseert zich dat zij met privacygevoelige gegevens omgaat. Om de individuele aanvragen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk gegevens te verwerken. Bekker-La Bastide spant zich tot het uiterste in om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en hierbij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hierover kunt u altijd mailen met bekker@volkskracht.nl.

Ook kunt u een pdf van het aanvraagformulier downloaden, uitprinten, invullen en ondertekenen. Dit stuurt u samen met de verplichte, gescande bijlagen naar secretariaat@volkskracht.nl. U krijgt geen automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld zijn. Zorg ervoor dat het (mede)ondertekend is door de directeur of een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Stichting Bevordering van Volkskracht neemt alleen volledig ingevulde formulieren mét de daarbij gevraagde documentatie en correcte ondertekening in behandeling.

Stichting Bekker-la Bastide-Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dossiernummer Registratie en Successie Belastingdienst: 7441
Fiscaal nummer: 815307585
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41125443