J.E. Jurriaanse Stichting

De Rotterdamse fabrikant Jan Jurriaanse richtte in 1961 de J.E. Jurriaanse Stichting op. Jurriaanse, op 17 december 1906 geboren in de havenstad, was directeur en eigenaar van de werktuigenfabriek Wijnmalen & Hausmann N.V. Zijn echtgenote Hanny Steenkamp en hij kregen geen kinderen. Bij het overlijden van Jurriaanse in 1991 ging zijn gehele vermogen over naar de stichting die op zijn naam staat. In de statuten van deze stichting staat dat het bestuur van Volkskracht voortaan het college van regenten moet benoemen.

Meer over Jan Jurriaanse en zijn stichting vind je in het boek Vijftig jaar Jurriaanse Stichting 1961–2011.

De J.E. Jurriaanse Stichting steunt projecten die liggen in de interessesfeer van Jan Jurriaanse: geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie. Personen kunnen in voorkomende gevallen een bijdrage krijgen voor boekuitgaven op deze gebieden. Verder is er beperkt budget beschikbaar voor drukkosten van proefschriften. Overige voorwaarden vind je bij de aanvraagprocedure.

De stichting steunt voornamelijk projecten in Zuid-Holland. Voor wat betreft bijdragen op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied (waaronder musea) is dit beperkt tot de regio groot-Rotterdam. Aanvragen voor exploitatiekosten en uitwisselingsprogramma’s worden niet gehonoreerd. Ook vertalingen uit het Engels ontvangen in principe geen steun.

Kijk of u in aanmerking komt voor subsidie door deze vragen te beantwoorden. U ziet dan ook gelijk bij welke stichting u subsidie aan kunt vragen.

Per project kunt u bij één Volkskrachtstichting een verzoek indienen. Het bestuur van de Stichting Bevordering van Volkskracht kan zelf beslissen een verzoek onder te brengen bij een andere Volkskrachtstichting. Wilt u dat niet, geef dit dan bij het indienen van uw aanvraag al aan.

Uw subsidieaanvraag moet minimaal drie maanden voor de start van uw project binnen zijn. Heeft u een aanvraag ingediend, dan ontvangt u altijd een ontvangstbevestiging. Eventueel neemt een van de bestuursleden contact met u op. U kunt dan zelf een afspraak met hem of haar maken. Een gesprek voorafgaand aan een subsidieaanvraag is helaas niet mogelijk. De behandeling van een verzoek duurt meestal één tot drie maanden. Zodra het bestuur een besluit heeft genomen, ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Bij de toekenning van een aanvraag hanteert het bestuur een absolute bovengrens van 50% voor een bijdrage aan de benodigde financiering van een project.

Onze stichtingen behouden zich het recht voor om met andere fondsen te overleggen over de inhoud van de ingediende aanvraag.

De Stichting draagt uitsluitend bij aan de drukkosten van een proefschrift. Overige kosten worden niet vergoed. De onderwerpen van de dissertaties moeten vallen binnen de doelstelling van de Stichting: cultuur, geschiedenis, letterkunde, archeologie, natuur, geografie, onderwijs, monumentenzorg of maatschappelijke ontwikkeling en emancipatie. Drukkosten van medische en juridische dissertaties en alle hiermee verband houdende onderwerpen worden niet langer gehonoreerd.

Uw aanvraag moet de stichting minimaal drie maanden voor de promotiedatum ontvangen hebben. Dit is inclusief alle gevraagde documenten. Alleen volledig ingevulde formulieren met bijbehorende documentatie nemen wij in behandeling.

U kunt alleen via onze online aanvraagapplicatie een aanvraag indienen. Klik hier voor de Quickscan.

Het aanvraagformulier moet in het Nederlands ingevuld zijn. Zorg ervoor dat het (mede)ondertekend is door de directeur of een bestuurslid van de organisatie, die gemachtigd is te handelen voor en namens de rechtspersoon. De Stichting Bevordering van Volkskracht neemt alleen volledig ingevulde formulieren mét de daarbij gevraagde documentatie en correcte ondertekening in behandeling.